Pozor! Aplikace běží prozatím v testovacím režimu.

Zásady ochrany soukromí překladatelů a tlumočníků

(dále jen „Zásady“)

 

PROFIPŘEKLADATEL

PROFIPŘEKLADATEL s.r.o., IČO: 084 24 641

se sídlem Pod Velkým hájem 1424/9, Praha 5 150 00

zastoupená jednatelem Markem Auterským, nar. 16. 09. 1994

bytem Pod Velkým Hájem 1424/9, Praha 5 150 00

 

Článek I.

Kdo Vaše osobní údaje spravuje?

Správcem Vašich osobních údajů je obchodní společnost Profipřekladatel (dále jen „Správce“). Tyto zásady ochrany osobních údajů jsou sepsány tak, aby co nejlépe informovali o tom, jak je s Vašimi osobními údaji naloženo, a to v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 známé jako GDPR.

 

Článek II.

Jaké Vaše osobní údaje zpracováváme?

 1. Níže uvádíme výčet osobních údajů, které zpracováváme:

 

 • Identifikační údaje kterými se ve smyslu těchto zásad rozumí zejména jméno, příjmení, heslo a profilová fotografii, mateřský jazyk a fotografie;

 

 • Kontaktní údaje kterými se ve smyslu těchto zásad rozumí osobní údaje, které Profipřekladateli jakožto správci umožňují kontakt s Vámi, mezi tyto údaje patří zejména e-mailová adresa, telefonní číslo, ulice a číslo popisné, webová prezentace a okresní město, ve kterém máte hlášen trvalý pobyt podle;

 

 • Údaje, které o sobě sdělíte kterými se ve smyslu těchto zásad rozumí zejména popisek Vaší osoby, zkušeností a veškerých dalších informací, které mohou hrát zásadní roli ve výběrovém řízení na přidělení zakázky, dále tyto údaje obsahují i reference, zda vyhotovujete překlady, soudní překlady či tlumočení.

 

 

Článek III.

Jakým způsobem informace využíváme?

 1. V souvislosti nabízením zakázek pro Vás, registrované uživatele, shromažďujeme údaje uvedené v článku II.

 

 1. Vámi vyplněné údaje, které jste uvedli při registraci, případně je v průběhu registrace pozměnili, jsou archivované Správcem pouze v míře nezbytně nutné a pravidelně zálohovány na zabezpečené úložiště, které je osobním vlastnictvím Správce.

 

 1. Nashromážděné údaje podle článku I. nejsou žádným způsobem zpřístupněny třetím osobám.

 

 1. Výjimkou z odst. 3 tohoto článku je poskytnutí takových nezbytných údajů objednateli, pro kterého budete vyhotovovat dílo. Pro tento účel jsou Vaše osobní údaje používány po dobu nezbytnou k vyřízení objednávky objednatele, vyřízení smluvního požadavku, kterým může být případná reklamace díla. Po uplynutí této nezbytně nutné doby, údaje nadále uchováváme na základě našeho oprávněného zájmu za účelem ochrany právních nároků a naší vnitřní evidence a kontroly, a to po dobu trvání promlčení doby, která činí tři rok a jeden rok po jejím uplynutím, s ohledem na nároky uplatněné na konci promlčecí doby.

 

 1. Pro případ zahájení správního, soudního či jiného řízení zpracováváme Vaše osobní údaje v nezbytném rozsahu po celou dobu trvání takových řízení a zbývající část promlčecí doby po jeho ukončení.

 

Článek IV.

Máme také právní povinnosti

 1. Při naší činnosti se řídíme podle zákonů č. 89/2019 Sb., občanský zákoník, zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád. Pro tyto účely je naší zákonnou povinností osobní údaje využít pro účely jednotlivých právních předpisů ve lhůtách stanovených.

 

Článek V.

Také vás chceme poučit o vašich právech a poradit vám, jak jich využít

 1. Právo na zpřístupnění informací včetně práva na jejich opravu můžete využít kdykoliv, jsme přeci jen lidé, když nám napíšete, rádi Vám zodpovíme veškeré dotazy ohledně zpracovávání Vašich osobních údajů.

 

Článek VI.

Ve chvíli, kdy vám přijde, že vaše údaje zpracováváme jinak, než jsme uvedli výše zpozorněte!

 1. Pro případ, že budeme Vaše osobní údaje zpracovávat na základě námi oprávněnému zájmu, pro který jste dali souhlas, máte právo proti tomuto zpracování vznést námitku zasláním zprávy na info@profiprekladatel.cz, my budeme muset prokázat, oprávněný důvod, z jakého důvodu tyto údaje zpracováváme, do doby vyřešení námitek Vaše údaje nebudou zpracovávány.

 

Článek VII.

Pokud budete chtít, aby vaše údaje z naší databáze navždy zmizely zpozorněte!

 1. Pro případ, že budeme Vaše osobní údaje zpracovávat na základě námi oprávněnému zájmu, pro který jste dali souhlas, máte právo proti tomuto zpracování vznést námitku zasláním zprávy na info@profiprekladatel.cz, my budeme muset prokázat, oprávněný důvod, z jakého důvodu tyto údaje zpracováváme, do doby vyřešení námitek Vaše údaje nebudou zpracovávány.

Můžete si stáhnout Zásady ochrany soukromí překladatelů a tlumočníků v PDF souboru.

loading...